ഭാഷ

..Kerala Flag(INDIA).png Malajalių kalbaKeisti

TarimasKeisti

(bhaasha)

DaiktavardisKeisti

ഭാഷ

  • žodinė minčių reiškimo sistema
  1. kalba (lt) (praktinis sugebėjimas reikšti žodžiais mintis)
  2. kalba (lt) (žodinė minčių reiškimo sistema)