വെളുത്തീയം

..Kerala Flag(INDIA).png Malajalių kalbaKeisti

TarimasKeisti

  • Lotynišku raštu:
    • veLutheeyam

DaiktavardisKeisti

വെളുത്തീയം

  1. Zn (lt) (sant.) (Cheminiai elementai)
  2. cinkas (lt) (vyr. g.) (Cheminiai elementai)

..Kerala Flag(INDIA).png Malajalių kalbaKeisti

DaiktavardisKeisti

വെളുത്തീയം

  1. Sn (lt) (sant.) (Cheminiai elementai)
  2. alavas (lt) (vyr. g.) (Cheminiai elementai)