ថ្ងៃនេះ

Tarimas

taisyti
Orthographic and Phonemic ថ្ងៃនេះ
t̥ʰṅaineḥ
WT romanisation thngaynih
(standard) TFA(key) /tʰŋaj.ˈnih/

Prieveiksmis

taisyti

ថ្ងៃនេះ

  1. šiandien (lt)

Etimologija

taisyti
  Žodžio kilmė nežinoma. Jeigu žinote žodžio etimologiją, maloniai kviečiame ją parašyti čia. Instrukcijas, kaip nurodyti etimologijas rasite čia.