ថ្ងៃនេះ

 Khmerų kalba taisyti

Tarimas taisyti

Orthographic and Phonemic ថ្ងៃនេះ
t̥ʰṅaineḥ
WT romanisation thngaynih
(standard) TFA(key) /tʰŋaj.ˈnih/

Prieveiksmis taisyti

ថ្ងៃនេះ

  1. šiandien (lt)

Etimologija taisyti

  Žodžio kilmė nežinoma. Jeigu žinote žodžio etimologiją, maloniai kviečiame ją parašyti čia. Instrukcijas, kaip nurodyti etimologijas rasite čia.