ភាសា

Flag of Cambodia.svg Khmerų kalbaKeisti

TarimasKeisti

Orthographic and Phonemic ភាសា
bʰāsā
WT romanisation phiəsaa
(standard) TFA(key) /pʰiə.ˈsaː/

DaiktavardisKeisti

ភាសា

  • žodinė minčių reiškimo sistema
  • bendravimo sistema, naudojant žodžius
  1. kalba (lt) (bendravimo sistema, naudojant žodžius)
  2. kalba (lt) (praktinis sugebėjimas reikšti žodžiais mintis)
  3. kalba (lt) (žodinė minčių reiškimo sistema)