Naudotojas:Vpovilaitis/fixeswords.py/dirbti

# -*- coding: utf-8 -*-
""" File containing all standard fixes """
__version__ = '$Id: fixes.py 6379 2009-02-19 13:58:20Z nicdumz $'

import string
from string import Template

help = """
            * HTML    - Convert HTML tags to wiki syntax, and
                    fix XHTML.
            * isbn    - Fix badly formatted ISBNs.
            * syntax   - Try to fix bad wiki markup. Do not run
                    this in automatic mode, as the bot may
                    make mistakes.
            * syntax-safe - Like syntax, but less risky, so you can
                    run this in automatic mode.
            * case-de   - fix upper/lower case errors in German
            * grammar-de - fix grammar and typography in German
"""

fixes = {
}

## a c e e i s u u z
## ą č ę ė į š ų ū ž
## Ą Č Ę Ė Į Š Ų Ū Ž
## Pirma dalis
wordsList = [
    {
      'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
      'g1': u'ti', 's1': u'~dirb~', 's2': u'~dir~~b', 's3': u'~dir~~b',
      's4': u'~dir~~b', 's5': u'',
      'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
      'pozymis': u'',
      'israiskos': [u'gyvus pinigus dirbti|pst=daug pelnyti',
             u'juokus dirbti|pst=tyčiotis',
             u'kailį dirbti|pst=mušti, perti',
             u'su liežuviu dirbti|pst=plepėti'],
      'sinonimai': [u'darbuotis'],
      'reiksmes': u"# [[atlikti]] kokį [[darbas|darbą]], ką nors [[daryti]], [[darbuotis]]:\n" +
            u"#* ''Jis dieną naktį '''dìrba'''.''\n" +
            u"## [[turėti]] užsiėmimą, [[tarnauti]], [[verstis]]:\n" +
            u"##* ''Kuo tu verties, ką tu '''dirbi'''?''\n" +
            u"## [[judėti]], [[krutėti]]:\n" +
            u"##* ''Vaikas nepasėdi ramiai – tai rankom, tai kojom '''dìrba'''.''\n" +
            u"## [[atlikti]], [[daryti]], [[vykdyti]]:\n" +
            u"##* ''Nuvažiuosime pas daktarą, oparaciją '''dir̃bs'''.''\n" +
            u"##* '''''Dirbs''' prie savo mašinos, remontuos.''\n" +
            u"## [[veikti]], [[daryti]], [[elgtis]]:\n" +
            u"##* ''Ką '''dirbs''' šuva nelojęs.''\n" +
            u"## [[ruošti]], [[rengti]], [[daryti]]:\n" +
            u"##* ''Lietus '''dirba''' badus, bulvės supuvo.''\n" +
            u"# [[gaminti]], [[daryti]], [[kurti]]:\n" +
            u"#* ''Čia jau geležinkelį baigia '''dìrbti''' į Panevėžį.''\n" +
            u"## [[daryti]] (kuo), [[keisti]] pavidalą, [[versti]]:\n" +
            u"##* ''Pievas '''dirbsim''' į dirvas.''\n" +
            u"## [[kurti]], [[sudarinėti]]:\n" +
            u"##* ''Ir terminai turi būti '''dirbami''' taip, kaip yra žmonių '''dirbami''' paprastieji kalbos žodžiai.''\n" +
            u"# [[purenti]], [[taisyti]] [[sėja]]i (žemę):\n" +
            u"#* ''Niekas šiais laikais žemės '''dirbti''' nebemoka.''\n" +
            u"# [[megzti]], [[nerti]], [[pinti]]:\n" +
            u"#* ''Ji '''dirba''' pirštines.''\n" +
            u"# [[daryti]] tinkamą [[dėvėti]], [[minti]], [[minkštinti]] (odą, kailį):\n" +
            u"#* ''Jis '''dirbo''' kailinius.''\n" +
            u"# {{r}} [[gadinti]], [[trypti]]:\n" +
            u"#* ''Tosios kurapkos kad '''dirba''' daržus!''\n" +
            u"# {{euf.}} [[teršti]], [[dergti]]:\n" +
            u"#* ''Tos vištos tik kiemą '''dìrba'''.''\n" +
            u"# {{t}} [[niekinti]], [[plūsti]]:\n" +
            u"#* ''Visaip kaip '''dìrba''' tave jis žmonių akyse.''\n" +
            u"# {{r}} [[tepti]], [[dažyti]], [[daryti]]:\n" +
            u"#* ''Tėvelis, išrauginęs kailius, '''dirbdavo''' juos baltai kreida.''\n\n",
      'reiksmesimas': u"# kokio nors [[darbas|darbo]] [[atlikimas]], ko nors [[padarymas]], [[darbavimasis]]:\n" +
            u"#* ''Jos '''dirbimù''' nuogas liktum.''\n" +
            u"# [[gaminimas]], [[darymas]], [[kurimas]]:\n" +
            u"#* ''Antanas parejo iš to savo alaus '''dìrbimo'''.''\n" +
            u"# [[purenimas]], [[taisymas]] [[sėja]]i (žemės):\n" +
            u"#* ''Molinės žemės '''dirbìmas''' sunkus.''\n" +
            u"# [[megzgimas]], [[nerimas]], [[pinimas]]:\n" +
            u"#* ''Pirštinių '''dirbìmas''' – moterų amatas.''\n" +
            u"# [[darymas]] tinkamo [[dėvėti]], [[minimas]], [[minkštinimas]] (odos, kailio):\n" +
            u"#* ''Kailinių '''dirbìmas''' – bjaurus darbas.''\n" +
            u"# [[uždirbimas]], [[pasipelnymas]]:\n" +
            u"#* ''Dėl '''dirbimo''' mažiaus teuždirbsiu, bet duoną turėsiu.''\n\n",
      'reiksmesejas': u"# kas [[dirba]]:\n" +
            u"#* ''Grabų, kailių '''dirbė́jas'''.''\n" +
            u"# kas žemę [[gyvena]], [[dirba]]:\n" +
            u"#* ''Kiti buvo žemės '''dirbėjais'''.''\n" +
            u"# [[klastotojas]], [[falsifikatorius]]:\n" +
            u"#* ''Patraukti teisman bilietų '''dirbėjai'''.''\n\n",
      'reiksmeseja': u"# kas [[dirba]]:\n" +
            u"#* ''Grabų, kailių '''dirbė́ja'''.''\n" +
            u"# kas žemę [[gyvena]], [[dirba]]:\n" +
            u"#* ''Kitos buvo žemės '''dirbėjos'''.''\n" +
            u"# [[klastotoja]], [[falsifikatorė]]:\n" +
            u"#* ''Patraukta teisman bilietų '''dirbėja'''.''\n\n",
      'fs1': u'', 'fs2': u'', 'fs3': u'',
      'List':[
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-tis-asi-osi',
          'g1': u'tis', 's1': u'${s1}', 's2': u'${s2}', 's3': u'${s3}',
          's4': u'${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'{{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'su liežuviu dirbtis|pst=plepėti'],
          'sinonimai': [u'darbuotis'],
          'reiksmes': u"# [[atlikti]] kokį [[darbas|darbą]], ką nors [[daryti]], [[darbuotis]]:\n" +
                u"#* '''''Dìrbos''' jie '''dìrbos''' su tais linais, o dabar reikia už niekus parduoti.''\n" +
                u"## [[veikti]], [[daryti]], [[elgtis]]:\n" +
                u"##* ''Kaip ponai norėjo, taip '''dìrbosi''' su baudžiauninkais.''\n" +
                u"# [[gaminti]], [[daryti]], [[kurti]]:\n" +
                u"#* ''Ta vanelė '''dìrbas''' iš lentelių.''\n" +
                u"# {{t}} [[bartis]], [[skandalyti]]:\n" +
                u"#* '''''Dirbkis''' kiek tu nori, aš tavęs nebijau.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~ant~${s1}', 's2': u'~ant~${s2}', 's3': u'~ant~${s3}',
##          's4': u'~ant~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ant-]]+ ',
##          'pozymis': u' {{t|[[žem.]]}}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [u'permokėti'],
##          'reiksmes': u"# [[permokėti]], [[duoti]] viršaus:\n" +
##                u"#* ''Brangiai reik '''antmokė́ti''' perkant.''\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ant~~si~${s1}', 's2': u'~ant~~si~${s2}', 's3': u'~ant~~si~${s3}',
          's4': u'~ant~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ant-]]+ {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u' {{t|[[žem.]]}}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [u'užsidirbti'],
          'reiksmes': u"# [[užsidirbti]]:\n" +
                u"#* ''Jei antbūsiu metus, gerą paviržį antsidìrbsiu pas gaspadoriu.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ap~${s1}', 's2': u'~ap~${s2}', 's3': u'~ap~${s3}',
          's4': u'~ap~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ap-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [u'apgauti', u'apteršti'],
          'reiksmes': u"# [[padaryti]], [[atlikti]] [[darbas|darbus]], [[susidoroti]] su kokiu darbu:\n" +
                u"#* ''Daugumą darbų '''apdirbau'''.''\n" +
                u"# [[apdoroti]], [[sutvarkyti]] (konkretų daiktą):\n" +
                u"#* ''Mūsų brigada greičiau rugius '''apdirbs'''.''\n" +
                u"## [[aptaisyti]], [[apvesti]]:\n" +
                u"##* ''Reik šulinio viršų '''apdìrbti'''.''\n" +
                u"# [[išpurenti]], [[išdirbti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Kaimynas su arkliais '''apdirba''' daržą.''\n" +
                u"# [[apmegzti]], [[apnerti]]:\n" +
                u"#* '''''Apdìrbo''' visus kraštelius karbatkėlėm.''\n" +
                u"# {{š}} [[apteršti]], [[aptepti]]:\n" +
                u"#* '''''Apdìrbot''' stalą ir nueinat kai paršeliai.''\n" +
                u"# {{š}} [[apgadinti]]:\n" +
                u"#* ''Palikau atkilus vartus, gyvuliai ir '''apdìrbo''' (išmynė) daržą.''\n" +
                u"## {{š}} [[apiplėšyti]], [[apdėvėti]]:\n" +
                u"##* ''Tai greit '''apdìrbai''' suknelės alkūnes.''\n" +
                u"# [[apgauti]], [[apsukti]], [[apvogti]]:\n" +
                u"#* ''Su tuo žemės pirkimu dailiai mane '''apdìrbo'''.''\n" +
                u"## [[suvilioti]]:\n" +
                u"##* ''Bernas mergą '''apdìrbo'''.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[apdorojimas]], [[sutvarkymas]] (konkretaus daikto):\n" +
                u"#* ''Ne naujiena jam buvo medžio '''apdirbimas'''.''\n" +
                u"# [[išpurenimas]], [[išdirbimas]] (žemės):\n" +
                u"#* ''Sunkus žemės '''apdirbìmas'''.''\n" +
                u"# {{š}} [[apteršimas]], [[aptepimas]]:\n" +
                u"#* '''''Apdirbìmas''' kelnių, net nėra kaip prisiglausti.''\n\n",
          'reiksmesejas': u"# kas [[apdirba]], [[padirba]]:\n" +
                u"#* '''''Apdirbėjai''' mūsų žalvario ... turėjo ... vienon bendrijon priderėti.''\n" +
                u"# kas žemę [[apdirba]]:\n" +
                u"#* ''Senovėje žemės '''apdirbėjai''' buvo aukštoje garbėje laikomi.''\n" +
                u"# kas [[apteršia]], [[apdergia]]:\n" +
                u"#* ''Kas čia bus tas suolo '''apdirbė́jas''', vaikai?''\n\n",
          'reiksmeseja': u"# kas [[apdirba]], [[padirba]]:\n" +
                u"#* ''Mūsų gintaro '''apdirbėjos'''.''\n" +
                u"# kas žemę [[apdirba]]:\n" +
                u"#* ''Darželių '''apdirbėjos''' mūsų kaime tikrai šaunios.''\n" +
                u"# kas [[apteršia]], [[apdergia]]:\n" +
                u"#* ''Kas čia bus tos suolo '''apdirbė́jos'''?''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ap~~si~${s1}', 's2': u'~ap~~si~${s2}', 's3': u'~ap~~si~${s3}',
          's4': u'~ap~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ap-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [u'išsitepti'],
          'reiksmes': u"# [[padaryti]], [[atlikti]] [[darbas|darbus]], [[susidoroti]] su kokiu darbu:\n" +
                u"#* ''Mes jau kaip ir '''apsidìrbę'''.''\n" +
                u"## [[nugalėti]], [[priveikti]]:\n" +
                u"##* ''Aš lengvai '''apsdirbsiu''' su tokiu instrumentu.''\n" +
                u"# {{š}} [[apteršti]], [[aptepti]]:\n" +
                u"#* ''Kurgi tu buvai įlindęs, kad visas taip '''apsidirbęs'''!''",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~at~${s1}', 's2': u'~at~${s2}', 's3': u'~at~${s3}',
##          's4': u'~at~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[at-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"# žr. [[nusapnuoti]]:\n" +
##                u"#* '''''Atsapnaváu''' taip, kaip viskas paskiau buvo .''\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~a~~ti~${s1}', 's2': u'~a~~ti~${s2}', 's3': u'~a~~ti~${s3}',
          's4': u'~a~~ti~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ati-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atsilyginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Tam ponui '''atidirba''' už pašarą, už ganiavą.''\n" +
                u"# (iš naujo) [[padirbti]]:\n" +
                u"#* '''''Atidirbo''' ką buvo sugadinęs.''\n" +
                u"# tam tikru atstumu (nuo ko) [[padirbti]]:\n" +
                u"#* ''Toliau nu sienos '''atidirbtas''' pečius vadinas užkaklis.''\n" +
                u"# daug [[išdirbti]], dirbant [[privargti]], [[prisidirbti]]:\n" +
                u"#* ''Aš savo dienas jau '''atidìrbau'''.''\n" +
                u"# dirbant [[apgadinti]]:\n" +
                u"#* '' Kirvį '''atidìrbo''' (į akmenį atšipino, išdaužė).''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[atsilyginimas]] darbu:\n" +
                u"#* ''Ar geriau tau bus '''atidirbìmas''', ar pinigais užmokėjimas?''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~at~~si~${s1}', 's2': u'~at~~si~${s2}', 's3': u'~at~~si~${s3}',
          's4': u'~at~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[at-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atsilyginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Daviau tūkstantį, daugiau, sako, '''atsidirbsim'''.''\n" +
                u"# daug [[išdirbti]], dirbant [[privargti]], [[prisidirbti]]:\n" +
                u"#* ''Nenoriu pas kunigus, aš pas juos '''atsidìrbau'''.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
          'List':[
            {
              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fai',
               'g1': u'ai', 's1': u'${s1}~ti~~n~','s2': u'${s1}~ti~~n~',
               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
               'pozymis': u'',
               'israiskos': [],
               'sinonimai': [],
               'reiksmes': u"# [[atsilyginant]] darbu:\n" +
                     u"#* '''''Atsidirbtinaĩ''' talkina.''\n\n",
               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
            },
          ],
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~da~${s1}', 's2': u'~da~${s2}', 's3': u'~da~${s3}',
##          's4': u'~da~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[da-]] + ',
##          'pozymis': u' ${x}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"# [[primokėti]], [[pridėti]] viršaus:\n" +
##                u"#* ''Už tą daiktą teko jam dar tris litus '''damokėti'''.''\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~da~~si~${s1}', 's2': u'~da~~si~${s2}', 's3': u'~da~~si~${s3}',
##          's4': u'~da~~si~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[da-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
##          'pozymis': u' ${x}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~į~${s1}', 's2': u'~į~${s2}', 's3': u'~į~${s3}',
          's4': u'~į~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[į-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'kilį įdirbti|pst=įmušti, įlupti'],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[padirbti]], [[nudirbti]]:\n" +
                u"#* ''Kiek darbo lauke nuvalioju, '''įdìrbu''', o tu namie nieko nepadarai.''\n" +
                u"# [[pastatyti]] (viduje):\n" +
                u"#* '''''Įdìrbk''' pečių, įdėk langus saklyčioje.''\n" +
                u"# [[įstatyti]], [[įkelti]]:\n" +
                u"#* ''Palangoj yra tiltas, '''įdirbtas''' į jūrą.''\n" +
                u"# darbu [[pelnyti]]:\n" +
                u"#* ''Kiek esi '''įdìrbęs''', tiek gausi.''\n" +
                u"# [[pripratinti]] prie darbo:\n" +
                u"#* ''Bobutė mane savo šiurkščia, '''įdirbta''' rankele pamielavo.''\n" +
                u"# [[įtręšti]], [[išpurenti]], [[paruošti]] sėjai (žemę):\n" +
                u"#* ''Reikia mokėti kaip žemę '''įdirbti'''.''\n" +
                u"# [[įsėti]] ([[įarti]], [[įakėti]]):\n" +
                u"#* ''Ir miežius pabaigėm sėti, tik dar '''neįdìrbom'''.''\n" +
                u"# [[įmegzti]]:\n" +
                u"#* ''Raštus '''įdìrbsiu''' į pirštinę.''\n" +
                u"# [[įminkštinti]], [[išdirbti]] (kailį, odą):\n" +
                u"#* ''Gerai '''įdirbtas''' kailis.''\n" +
                u"# [[įtepti]], [[įjuodinti]], [[įterlioti]]:\n" +
                u"#* ''Tiek '''įdìrbau''' kelines, kad niekuo negaliu išimti dėmės.''\n" +
                u"# [[įskųsti]]:\n" +
                u"#* '''''Įdìrbau''' aš aną gerai, t. y. įskundžiau.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[įtręšimas]], [[išpurenimas]], [[paruošimas]] sėjai (žemės):\n" +
                u"#* ''Rudeninis žemės '''įdirbimas''' didina laukų derlingumą.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##          'List':[
##            {
##              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fai',
##               'g1': u'ai', 's1': u'${s1}~a~~m~','s2': u'${s1}~a~~m~',
##               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
##               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
##               'pozymis': u'',
##               'israiskos': [],
##               'sinonimai': [],
##               'reiksmes': u"# su į(si)tikinimu:\n" +
##                     u"#* ''Gamtos mokslinės propagandos uždavinys – teisingai ir '''įtikinamai''' išaiškinti visatos atsiradimo teoriją.''\n\n",
##               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##            },
##            {
##              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fiai',
##               'g1': u'iai', 's1': u'${s1}~an~~č~','s2': u'${s1}~an~~č~',
##               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
##               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
##               'pozymis': u'',
##               'israiskos': [],
##               'sinonimai': [],
##               'reiksmes': u"# su į(si)tikinimu, [[įtikinant]]:\n" +
##                     u"#* ''Jis kalbėjo be mažiausio rūstybės ženklo, bet aiškiai ir '''įtikinančiai'''.''\n\n",
##               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##            },
##          ],
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~į~~si~${s1}', 's2': u'~į~~si~${s2}', 's3': u'~į~~si~${s3}',
          's4': u'~į~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[į-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[pastatyti]] (viduje):\n" +
                u"#* '''''Įsidìrbau''' pečių, ir žiemos nebijau.''\n" +
                u"# [[dirbant]] [[įlįsti]]:\n" +
                u"#* ''Anglių kasikams giliai į žemę '''įsidirbus''', pratrūko vakar vandens versmė.''\n" +
                u"# [[įkibti]], [[įnikti]] į darbą:\n" +
                u"#* ''Kad '''įsidìrbo''', tai nė valgyt neina.''\n" +
                u"# [[pripratinti]] prie darbo:\n" +
                u"#* ''Pirštai '''neįsidirbę''', lankstūs.''\n" +
                u"# [[įtręšti]], [[išpurenti]], [[paruošti]] sėjai (žemę):\n" +
                u"#* ''Augalai mėgsta gerai '''įsidirbusią''' žemę.''\n" +
                u"# [[įsėti]] ([[įarti]], [[įakėti]]):\n" +
                u"#* ''Katras grūdas giliau '''įsidìrbo''', tas išdygo.''\n" +
                u"# [[įtepti]], [[įjuodinti]], [[įterlioti]]:\n" +
                u"#* '''''Įsidìrbo''' kraujais veidą.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~iš~${s1}', 's2': u'~iš~${s2}', 's3': u'~iš~${s3}',
          's4': u'~iš~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[iš-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'kailį išdirbti|pst=išperti, išlupti', u'skūrą išdirbti|pst=išperti, išlupti',
                 u'su liežuviu išdirbti|pst=išplūsti'],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[išdaryti]], [[ištaisyti]]:\n" +
                u"#* '''''Išdirbo''' bokštą aukščiausią.''\n" +
                u"# [[išskirti]]:\n" +
                u"#* '''''Neišdirba''' mašina grūdų iš pelų, leiskite mažiau.''\n" +
                u"# [[išskobti]]:\n" +
                u"#* ''Iš visokių medžių vidurį '''išdìrbs''', ir bus avilys.''\n" +
                u"# [[sunaudoti]] ką dirbant:\n" +
                u"#* ''Senūsius sijonus į kaldras '''išdirbom'''.''\n" +
                u"# [[išgražinti]], [[išmarginti]]:\n" +
                u"#* ''Mūsų trobos puikios, '''išdìrbtos'''.''\n" +
                u"# kurį laiką [[dirbti]]:\n" +
                u"#* ''Metus '''išdìrbo''' ir nežino, ką jis gaus.''\n" +
                u"# [[išvarginti]] ilgai, daug [[dirbant]]:\n" +
                u"#* '''''Išdirbtos''' rankos skauda senatvėje.''\n" +
                u"# [[išmiklinti]], [[išlavinti]]:\n" +
                u"#* ''Tas arklys mažai '''išdìrbtas''', daug vargo ariant.''\n" +
                u"# [[ištobulinti]], [[išugdyti]], [[sukurti]] darbe:\n" +
                u"#* ''Mūsų terminologija šioje srityje dar '''neišdirbta'''.''\n" +
                u"# [[išpurenti]], [[paruošti]] sėjai (žemę):\n" +
                u"#* ''Žemė '''išdìrbta'''.''\n" +
                u"# [[išmegzti]]:\n" +
                u"#* ''Visokiais kvietkais ana '''išdìrba'''.''\n" +
                u"# [[išminkštinti]], [[išminti]] (odą, kailį):\n" +
                u"#* ''Turiu keturius '''išdìrbtus''' kailius.''\n" +
                u"# [[išgadinti]], [[išniokoti]], [[išnaikinti]]:\n" +
                u"#* ''Visas avižas '''išdìrbo''' arkliai.''\n" +
                u"# [[ištepti]]:\n" +
                u"#* ''Veršis su snukiu '''išdìrbo''' tavo nugarą.''\n" +
                u"# [[išplūsti]], [[iškeikti]]:\n" +
                u"#* '''''Išdìrbo''', išjuodino visai nekaltai.''\n" +
                u"# kito veiksmažodžio reikšmei [[sustiprinti]]:\n" +
                u"#* ''Taip bemylėdamas išvaišino '''išdirbo''' lig nenorint.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[išdarymas]], [[ištaisymas]]:\n" +
                u"#* ''Senovės mašinos geresnio '''išdirbìmo''' buvo.''\n" +
                u"# [[produkcija]]:\n" +
                u"#* ''Didėjo verpalų '''išdirbimo''' kiekis.''\n" +
                u"# [[išpurenimas]], [[paruošimas]] sėjai (žemės):\n" +
                u"#* ''Laukiškas daržo '''išdirbimas''' ir naudos maža teduoda.''\n" +
                u"# [[išminkštinimas]], [[išminimas]] (odos, kailio):\n" +
                u"#* ''Brangiai užmokėjau už tos karvenos '''išdìrbimą'''.''\n" +
                u"# [[išgadinimas]], [[išniokojimas]], [[išnaikinimas]]:\n" +
                u"#* ''Ir '''išdirbìmas''' vasarojaus!''\n" +
                u"# [[ištepimas]]:\n" +
                u"#* ''Ot '''išdirbìmas''' rankų!''\n" +
                u"# žr. [[falsifikacija]].\n\n",
          'reiksmesejas': u"# kas [[išdirba]], [[pagamina]]:\n" +
                u"#* ''Vyno ir kitokių gėralų '''išdirbėjai''' didina gamybą.''\n" +
                u"# kas kailį [[išdirba]], [[kailiadirbys]]:\n" +
                u"#* ''Kailių '''išdirbėjas''' buvo neturtingas žmogus.''\n\n",
          'reiksmeseja': u"# kas [[išdirba]], [[pagamina]]:\n" +
                u"#* ''Vyno ir kitokių gėralų '''išdirbėja''' \"Alyta\" didina gamybą.''\n" +
                u"# kas kailį [[išdirba]], [[kailiadirbys]]:\n" +
                u"#* ''Prisistatė kailių '''išdirbėja'''.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
          'List':[
            {
              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fai',
               'g1': u'ai', 's1': u'${s1}~ti~~n~','s2': u'${s1}~ti~~n~',
               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
               'pozymis': u'',
               'israiskos': [],
               'sinonimai': [],
               'reiksmes': u"# [[išpurenti]], [[paruošti]] sėjai (žemę):\n" +
                     u"#* ''Žentas paėmė pusininką '''išdirbtinai''', t. y. kurs jam išdirbs laukus ir visus darbus.''\n\n",
               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
            },
          ],
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~iš~~si~${s1}', 's2': u'~iš~~si~${s2}', 's3': u'~iš~~si~${s3}',
          's4': u'~iš~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[iš-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'liežuviais išsidirbti|pst=išsiplūsti'],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[išdaryti]], [[ištaisyti]]:\n" +
                u"#* ''Keletai dienų praėjus, midus '''išsidirbo''' (išsistovėjo).''\n" +
                u"# [[apdirbti]], [[apdoroti]] (linus):\n" +
                u"#* ''Oi čia bus geri linai, kai '''išsidir̃bs'''.''\n" +
                u"# [[išvarginti]] ilgai, daug [[dirbant]]:\n" +
                u"#* ''Ko benorėti iš jo stiprumo – taip '''išsidìrbęs''', išsipliekęs.''\n" +
                u"# [[išmiklinti]], [[išlavinti]]:\n" +
                u"#* '''''Išsidìrbo''' geras meistras.''\n" +
                u"# [[ištobulinti]], [[išugdyti]], [[sukurti]] darbe:\n" +
                u"#* ''Aš '''išsidirbau''' sau pažiūrą.''\n" +
                u"# [[mezgant]] [[susinaudoti]]:\n" +
                u"#* ''Visi siūlai '''išsidìrbo''' – nebėr kuo pirštines pabaigti.''\n" +
                u"# [[išsitepti]]:\n" +
                u"#* ''Su suodžiais '''išsidìrbo''' visą veidą.''\n" +
                u"# [[išplūsti]], [[iškeikti]]:\n" +
                u"#* ''Abu susitikę visokiais žodžiais '''išsidirbo'''.''\n" +
                u"# kito veiksmažodžio reikšmei [[sustiprinti]]:\n" +
                u"#* ''Taip besimylėdami išsivaišino '''išsidirbo''', paeit nebegali.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[išpurenimas]], [[paruošimas]] sėjai (žemės):\n" +
                u"#* ''Prie lauko '''išsidirbimas''' daug laiko praleido, bet už tai gavo gerą derlių.''\n" +
                u"# [[išsimiklinimas]], [[išsilavinimas]]:\n" +
                u"#* ''Darbo įgūdžių įsigijimas reikštų tik sąlyginių refleksų susidarymą ir '''išsidirbimą'''.''\n" +
                u"# [[mankštinimas]], [[treniravimas]]:\n" +
                u"#* ''Kūno '''išsidirbìmai'''.''\n" +
                u"# [[išsitepimas]]:\n" +
                u"#* ''Tai '''išsidirbimas''' drapanų!''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~iš~${s1}', 's2': u'~pa~~iš~${s2}', 's3': u'~pa~~iš~${s3}',
##          's4': u'~pa~~iš~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[iš-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~nu~${s1}', 's2': u'~nu~${s2}', 's3': u'~nu~${s3}',
          's4': u'~nu~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[nu-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'devintą kailį nudirbti|pst=labai išnaudoti', u'kailį nudirbti|pst=išperti'],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atlikti]] darbą, [[nudoroti]], [[sutvarkyti]]:\n" +
                u"#* ''Esam sveiki, viską '''nudìrbom'''.''\n" +
                u"# [[atsilyginti]] darbu, [[atidirbti]]:\n" +
                u"#* ''Vieną parą '''nudìrbau'''.''\n" +
                u"# mokamai [[padaryti]]:\n" +
                u"#* ''Kaminą turbūt '''nenudìrbo''' (blogai padarė), kad rūksta ir rūksta.''\n" +
                u"# darbu [[nuvarginti]]:\n" +
                u"#* ''Rankos buvo '''nudìrbtos''' į smertį.''\n" +
                u"# paskubomis [[nueiti]], [[nubėgti]]:\n" +
                u"#* ''Kad '''nudìrbo''' tai '''nudìrbo''', kai pasakiau.''\n" +
                u"# [[išdirbti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Vienas visą žemę '''nudirbo'''.''\n" +
                u"# [[numegzti]]:\n" +
                u"#* '''''Nudìrbk''' man naujas pirštines.''\n" +
                u"# [[nugadinti]], [[numindžioti]], [[sunaikinti]]:\n" +
                u"#* ''Arkliai įeję ir kad '''nudìrbę''' kviečius.''\n" +
                u"# [[nutepti]], [[nuteršti]]:\n" +
                u"#* '''''Nudìrbs''' jūsų skarytę gražiąją tos musės.''\n" +
                u"# [[apvogti]], [[apiplėšti]]:\n" +
                u"#* '''''Nudirbo''' mumis vokyčiai kaip po krikšto.''\n" +
                u"# kito veiksmažodžio reikšmei [[sustiprinti]]:\n" +
                u"#* ''Vainos nuplikė '''nudìrbo''' visus.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# darbo [[atlikimas]], [[nudorojimas]], [[sutvarkymas]]:\n" +
                u"#* ''Gintautas ne už savo darbus jautės atsakomas, tik už jų '''nenudirbimą'''.''\n" +
                u"# [[nuvarginimas]] darbu:\n" +
                u"#* ''Na ir '''nudirbimas''' arklio, nebepatraukia.''\n" +
                u"# [[išdirbimas]] (žemės):\n" +
                u"#* ''Už arų '''nūdìrbimą''' turiu mokėti.''\n" +
                u"# [[numezgimas]]:\n" +
                u"#* ''Nebuvau dar mačiusi tokio gražaus '''nudirbìmo''' [megztinio].''\n\n",
          'reiksmesejas': u"# kas žemę [[nudirba]]:\n" +
                u"#* ''Atsiranda žemės ne vien '''nudirbėjai''', bet ir savininkai.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
          'List':[
            {
              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fai',
               'g1': u'ai', 's1': u'${s1}~ti~~n~','s2': u'${s1}~ti~~n~',
               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
               'pozymis': u'',
               'israiskos': [],
               'sinonimai': [],
               'reiksmes': u"# [[atsilyginti]] darbu, [[atidirbti]]:\n" +
                     u"#* '''''Nudirbtinai''' atduoti.''\n\n",
               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
            },
          ],
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~nu~~si~${s1}', 's2': u'~nu~~si~${s2}', 's3': u'~nu~~si~${s3}',
          's4': u'~nu~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[nu-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atlikti]] darbą, [[nudoroti]], [[sutvarkyti]]:\n" +
                u"#* ''Šiemet laukai anksti '''nusidìrbo'''.''\n" +
                u"# darbu [[nuvarginti]]:\n" +
                u"#* ''Tiek '''nusidìrbau''' par dieną, ka vos kojas bepavelku.''\n" +
                u"# nuo darbo [[nudilti]]:\n" +
                u"#* ''Žirklės jau visai '''nusidìrbusios''', vien pentys.''\n" +
                u"# ką nors (laukų darbus) dirbant [[nutolti]], [[nueiti]]:\n" +
                u"#* ''Ji '''nusidirbo''' tolyn su savo darbu, ateina ant tos vietos – vaiko nėra.''\n" +
                u"# [[išdirbti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Jei nedirbsi, gyvenimas (sodybos žemė) pats '''nenusidirbs'''.''\n" +
                u"# [[numegzti]]:\n" +
                u"#* '''''Nusidìrbau''' skarelę.''\n" +
                u"# [[nutepti]], [[nuteršti]]:\n" +
                u"#* '''''Nusidìrbo''', nusitepė knygelės.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[nusivarginimas]] darbu:\n" +
                u"#* '''''Nusidirbìmas''' tavo – vos kojas bepavelki.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~${s1}', 's2': u'~pa~${s2}', 's3': u'~pa~${s3}',
          's4': u'~pa~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atlikti]] kokį darbą:\n" +
                u"#* ''Daug tu '''padirbsi''', in saulę žiūrėdamas.''\n" +
                u"# [[pagaminti]], [[padaryti]], [[sukurti]]:\n" +
                u"#* ''Da berniokai išeidami kaip '''padìrbo''' kruopų, tai vis ir turim.''\n" +
                u"# [[užmegzti]], [[užauginti]]:\n" +
                u"#* ''Mano rugiai grūdo nepadìrba.''\n" +
                u"# [[padirbėti]], [[pasidarbuoti]]:\n" +
                u"#* '''''Padirbk''' ben kiek ore – sveikiau.''\n" +
                u"# [[padaryti]], [[paversti]]:\n" +
                u"#* '''''Padìrbai''' mane nelaimingu.''\n" +
                u"# [[įdirbti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Kaip tik nekaip '''padìrbta''', ir nebeauga.''\n" +
                u"# [[paveikti]]:\n" +
                u"#* ''Teip yr, nieko '''nepadìrbsi'''!''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[pagaminimas]], [[padarymas]], [[sukurimas]]:\n" +
                u"#* ''Prastas buvo '''padirbìmas''', kad taip greit [krėslas] sulūžo.''\n" +
                u"# [[klastotė]]:\n" +
                u"#* ''Saugokitės prekių '''padirbimų'''.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~si~${s3}',
          's4': u'~pa~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[atlikti]] kokį darbą:\n" +
                u"#* '''''Pasidirbai''' darbą – gali pasilsėti.''\n" +
                u"# [[pagaminti]], [[padaryti]], [[sukurti]]:\n" +
                u"#* ''Ežys '''pasidirbo''' kinį, išklojo jį lapais.''\n" +
                u"# [[padirbėti]], [[pasidarbuoti]]:\n" +
                u"#* ''Kai jis jau '''pasidirbo''', jau jam visi valgiai gardūs.''\n" +
                u"# [[padaryti]], [[paversti]]:\n" +
                u"#* ''Ūkvedis velniu buvo '''pasidìrbęs'''.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~pa~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~pa~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~pa~~si~${s3}',
##          's4': u'~pa~~pa~~si~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[pa-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~par~${s1}', 's2': u'~par~${s2}', 's3': u'~par~${s3}',
          's4': u'~par~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[par-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[nuvarginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Parvaikščiojau kojas šitom klumpėm, '''pardirbau''' pūslėtas rankas.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~par~~si~${s1}', 's2': u'~par~~si~${s2}', 's3': u'~par~~si~${s3}',
          's4': u'~par~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[par-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[nuvarginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Žmonelė (moteris) visai jau '''parsidìrbus'''.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~per~${s1}', 's2': u'~per~${s2}', 's3': u'~per~${s3}',
          's4': u'~per~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[per-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [u'perdaryti', u'pertaisyti'],
          'reiksmes': u"# iš naujo [[padirbti]], [[pertaisyti]]:\n" +
                u"#* ''Tai ne tikra arbata, tik krautuvės '''perdirbta'''.''\n" +
                u"# [[perauklėti]], [[pakeisti]] (charakterį):\n" +
                u"#* ''Kariuomenėje žmogų '''pérdirba'''.''\n" +
                u"# {{p}} [[suvirškinti]]:\n" +
                u"#* ''Obuolius greit '''pérdirba'''.''\n" +
                u"# daugiau [[dirbti]], negu reikia:\n" +
                u"#* '''''Perdirbai''' visą nedėlią.''\n" +
                u"# [[praleisti]] kurį laiką dirbant:\n" +
                u"#* ''Prie tos trobos visą vasarą '''perdirbau'''.''\n" +
                u"# [[pervarginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Iš jauno '''perdirbtas''' arklys būna prastas.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# iš naujo [[padirbimas]], [[pertaisymas]]:\n" +
                u"#* ''Programos '''perdirbimą''' suvažiavimas pavedė komisijai.''\n" +
                u"# [[dorojimas]] (žaliavos), [[gaminimas]]:\n" +
                u"#* '''''Perdirbimui''' skirtų pomidorų dydis nenustatomas, bet jie turi būti gerai prinokę, raudoni.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~per~~si~${s1}', 's2': u'~per~~si~${s2}', 's3': u'~per~~si~${s3}',
          's4': u'~per~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[per-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# iš naujo [[padirbti]], [[pertaisyti]]:\n" +
                u"#* '''''Persidirbo''' eilutę – ir vėl kap nauja.''\n" +
                u"# [[perauklėti]], [[pakeisti]] (charakterį):\n" +
                u"#* ''Kad būtų pas svetimą, mažu '''pérsidirbtų'''.''\n" +
                u"# [[pervarginti]] darbu:\n" +
                u"#* ''Vaikas prie darbo '''pérsidirbo''' – guli kap negyvas.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[pervargimas]] nuo darbo:\n" +
                u"#* ''Gal nuo '''persidirbimo''' negaluoja?''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pra~${s1}', 's2': u'~pra~${s2}', 's3': u'~pra~${s3}',
          's4': u'~pra~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pra-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[praleisti]] kurį laiką dirbant:\n" +
                u"#* ''Žinoma, vargas '''pradirbti''' tuo pradėjimu 6–7 valandas.''\n" +
                u"# [[padaryti]] pradžią; truputį, nedaug [[padaryti]]:\n" +
                u"#* ''Man tik pradžią '''pradìrbk''', toliau pati moku.''\n" +
                u"# dirbant [[prarasti]]:\n" +
                u"#* ''Sveikatą '''pradirbau''', o dvaro neuždirbau.''\n" +
                u"# [[turėti]] nuostolių dirbant:\n" +
                u"#* ''Daugiau '''pradìrbsi''', nekaip uždirbsi.''\n" +
                u"# [[išeikvoti]], [[prašvaistyti]]:\n" +
                u"#* '''''Pradìrbt''' yra kam, uždirbt nėra kam.''\n" +
                u"# kiek [[išdirbti]], [[išpurenti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Kitamet pasodėje '''pradirbsime''' kopūstams.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pra~~si~${s1}', 's2': u'~pra~~si~${s2}', 's3': u'~pra~~si~${s3}',
          's4': u'~pra~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pra-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[padaryti]] pradžią; truputį, nedaug [[padaryti]]:\n" +
                u"#* '''''Prasidirbau''' (prasibloškiau) sėklos, galiu sėti rugius.''\n" +
                u"# [[įprasti]] į darbą:\n" +
                u"#* ''Pusbernis '''prasidir̃bs''' ir dar berną atstos.''\n" +
                u"# kiek [[išdirbti]], [[išpurenti]] (žemę):\n" +
                u"#* ''Paėmė ganyklas, tai bus darbo, kol '''prasidir̃bs''' žemės.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pri~${s1}', 's2': u'~pri~${s2}', 's3': u'~pri~${s3}',
          's4': u'~pri~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pri-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# daug [[prigaminti]], [[pridaryti]]:\n" +
                u"#* ''Tų plytų vis nevalioja '''pridirbti'''.''\n" +
                u"# smarkiai [[padirbėti]], [[prisidarbuoti]]:\n" +
                u"#* ''Jau aš iš jaunų dienų '''pridìrbau''' dvare.''\n" +
                u"# [[pridaryti]], [[pridurti]] (prie ko):\n" +
                u"#* ''Kas gi, kad tu kelinti metai '''nebepridìrbi''' rūmui kito galo.''\n" +
                u"# [[pritaikyti]], [[pririnkti]]:\n" +
                u"#* ''Nesunku '''pridìrbti''' spynai raktą iš senųjų.''\n" +
                u"# papildomai, iš šalies [[uždirbti]]:\n" +
                u"#* ''Kad iš šalies '''nepridìrbčiau''', vaikai badu išdvasiotu.''\n" +
                u"# [[primegzti]], mezgant [[pridurti]]:\n" +
                u"#* ''Turėjo blauzdines, tai galvas '''pridìrbo'''.''\n" +
                u"# {{euf.}} [[priteršti]], [[pribjauroti]]:\n" +
                u"#* ''Katė '''pridìrbo''' miltus.''\n\n",
          'reiksmesejas': u"# kas [[pridirba]] (pridergia):\n" +
                u"#* ''Pridir̃bs kas kiemą, '''pridirbė́jo''' ir nėr.''\n\n",
          'reiksmeseja': u"# kas [[pridirba]] (pridergia):\n" +
                u"#* ''Pridir̃bs kas kiemą, '''pridirbė́jos''' ir nėr.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~pri~~si~${s1}', 's2': u'~pri~~si~${s2}', 's3': u'~pri~~si~${s3}',
          's4': u'~pri~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pri-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# daug [[prigaminti]], [[pridaryti]]:\n" +
                u"#* '''''Prisidìrbo''' vyno statinę.''\n" +
                u"# smarkiai [[padirbėti]], [[prisidarbuoti]]:\n" +
                u"#* ''Ir tu gana '''prisidirbai''' vakar.''\n" +
                u"# [[pridaryti]], [[pridurti]] (prie ko):\n" +
                u"#* '''''Prisidirbau''' prie tvarto malkinę.''\n" +
                u"# [[prisigludinti]], [[prisišlifuoti]]:\n" +
                u"#* ''Iš šios medžiagos pagaminti guoliai gerai '''prisidirba'''.''\n" +
                u"# papildomai, iš šalies [[uždirbti]]:\n" +
                u"#* ''Turi darbovietę ir prie šalies '''prisidìrba'''.''\n" +
                u"# daug [[primegzti]]:\n" +
                u"#* ''Visos piemenės '''prisidìrbo''' tokių pirštinių.''\n" +
                u"# {{euf.}} [[priteršti]], [[pribjauroti]]:\n" +
                u"#* '''''Prisidìrbęs''' kelnes ir vaikščioja dvokdamas.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'3a-ti-o-ė',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~pri~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~pri~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~pri~~si~${s3}',
##          's4': u'~pa~~pri~~si~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[pri-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~su~${s1}', 's2': u'~su~${s2}', 's3': u'~su~${s3}',
          's4': u'~su~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[su-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [u'kailį sudirbti|pst=sumušti'],
          'sinonimai': [u'sudėvėti', u'nugalėti'],
          'reiksmes': u"# [[padirbti]], [[padaryti]]:\n" +
                u"#* ''Aš savo rankoms viską '''sudìrbau'''.''\n" +
                u"# [[daryti]], kad atsirastų, [[sukelti]]:\n" +
                u"#* '''''Sudirba''' jomarką (barnius, triukšmą), negali apsiklausyti.''\n" +
                u"# [[sunaudoti]] ką dirbant:\n" +
                u"#* ''Kiaulės rietus '''sudìrbau''' į dešras.''\n" +
                u"# darbu [[išvarginti]], [[nuvaryti]]:\n" +
                u"#* ''Mano rankos '''sudìrbtos''': plaštakos kaip naginės kietos.''\n" +
                u"# [[paruošti]] sėjai, [[suarti]], [[suakėti]]:\n" +
                u"#* ''Jis '''sudìrba''' daržiuką visiem.''\n" +
                u"# [[sugadinti]], [[sunaikinti]]:\n" +
                u"#* ''Kiaulės '''sudìrbo''' linus.''\n" +
                u"# [[sumušti]], [[sužaloti]]:\n" +
                u"#* ''Guli visas '''sudìrbtas''', nepasijudina.''\n" +
                u"# [[sutepti]], [[subjauroti]]:\n" +
                u"#* ''Vyk katę nuo kelių, '''sudir̃bs''' drabužius!''\n" +
                u"# [[suniekinti]], [[nuginčyti]]:\n" +
                u"#* ''Pasakysi žodį, jis tuoj '''sudir̃bs'''.''\n" +
                u"# [[sugėdinti]], [[sukompromituoti]]:\n" +
                u"#* '''''Sudìrbsiu''' vidury miesto susitikęs.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[sudūrimas]], [[sunėrimas]]:\n" +
                u"#* ''Tekinis ir be lankų tvera, jei '''sudìrbimai''' yra geležuoti.''\n" +
                u"# [[sutepimas]], [[subjaurojimas]]:\n" +
                u"#* '''''Sudirbìmas''' drapanėlių! Dabar reiks skalbti.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~su~~si~${s1}', 's2': u'~su~~si~${s2}', 's3': u'~su~~si~${s3}',
          's4': u'~su~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[su-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[padirbti]], [[padaryti]]:\n" +
                u"#* ''Sytus [arpui] pats '''susidìrbsiu'''.''\n" +
                u"# darbu [[išvarginti]], [[nuvaryti]]:\n" +
                u"#* ''Su medžių vežimu kumelės labai '''susidìrbo'''.''\n" +
                u"# [[paruošti]] sėjai, [[suarti]], [[suakėti]]:\n" +
                u"#* ''Linai apakėt senam mėnesy, tai žemė geriau '''susidirbs'''.''\n" +
                u"# [[sugadinti]], [[sunaikinti]]:\n" +
                u"#* '''''Susidirbo''' gyvenimą, ir tiek.''\n" +
                u"# [[sutepti]], [[subjauroti]]:\n" +
                u"#* ''Nesiglausk prie rato, su degutu '''susidìrbsi'''.''\n" +
                u"# [[suniekinti]], [[nuginčyti]]:\n" +
                u"#* ''Ot '''susidìrbo''' visų žmonių akyvaizdoj!''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[susitepimas]], [[susibjaurojimas]]:\n" +
                u"#* ''Tokio gi tavo '''susidirbìmo''' – gal purvynėj buvai sugriuvęs!''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'3a-ti-o-ė',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~su~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~su~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~su~~si~${s3}',
##          's4': u'~pa~~su~~si~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[su-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~už~${s1}', 's2': u'~už~${s2}', 's3': u'~už~${s3}',
          's4': u'~už~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[už-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[padirbti]], [[padaryti]]:\n" +
                u"#* ''Usnys didelės kai giria, pūsles '''uždirbau''' beraudama.''\n" +
                u"# aklinai [[užtaisyti]]:\n" +
                u"#* ''Abudu galai '''uždirbti''', tik skylė pragręžta [bačkoje].''\n" +
                u"# [[aptaisyti]], [[apdaryti]]:\n" +
                u"#* ''Aš knygą '''uždìrbau'''.''\n" +
                u"# [[užpelnyti]]:\n" +
                u"#* ''Dirbau dirbau, ir šuniui palakt '''neuždìrbau'''.''\n" +
                u"# [[atlikti]] darbą, už kurį turi būti atidirbta (atsilyginta darbu):\n" +
                u"#* '''''Uždirbk''' man talką, aš tau užmokėsiu paršeliais.''\n" +
                u"# kito veiksmažodžio reikšmei [[sustiprinti]]:\n" +
                u"#* ''Užgesė žvakes, '''uždìrbo'''.''\n\n",
          'reiksmesimas': u"# [[užpelnymas]]:\n" +
                u"#* ''Vienuoleka rublių per mėnesį uždirba – mat koks '''uždìrbimas'''.''\n\n",
          'reiksmesejas': u"# kas [[uždirba]], [[užpelno]]:\n" +
                u"#* ''Jis mat '''uždirbė́jas''': viską pralaka!''\n\n",
          'reiksmeseja': u"# kas [[uždirba]], [[užpelno]]:\n" +
                u"#* ''Ji '''uždirbė́ja''' ir aprengia ir pamaitina.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~už~~si~${s1}', 's2': u'~už~~si~${s2}', 's3': u'~už~~si~${s3}',
          's4': u'~už~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[už-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
          'pozymis': u'',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# [[užpelnyti]]:\n" +
                u"#* '''''Užsidìrbo''' prie griovių – žada motociklą pirkt.''\n\n",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~už~${s1}', 's2': u'~pa~~už~${s2}', 's3': u'~pa~~už~${s3}',
##          's4': u'~pa~~už~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[už-]] + ',
##          'pozymis': u' ${x}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [u'atsilyginti', u'atsimokėti', u'apsimokėti', u'atpildyti|š', u'padengti', u'atpelnyti|x', u'premijuoti', u'kompensuoti'],
##          'reiksmes': u"# [[užmokėti]]:\n" +
##                u"#* '''''Paužmokė́jo''' jau až darbadienius.''\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##        },
      ]
    },
##    {
##      'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##      'g1': u'ti', 's1': u'~ti~~kin~', 's2': u'~ti~~ki~~n', 's3': u'~ti~~ki~~n',
##      's4': u'~ti~~ki~~n', 's5': u'',
##      'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
##      'pozymis': u'',
##      'israiskos': [],
##      'sinonimai': [],
##      'reiksmes': u"# {{priež.}} [[tikti]]:\n" +
##            u"#* ''Tu čia, matau, jau raktą '''tìkini'''.''\n\n",
##      'fs1': u'', 'fs2': u'', 'fs3': u'',
##      'List':[
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-tis-asi-osi',
####          'g1': u'tis', 's1': u'${s1}', 's2': u'${s2}', 's3': u'${s3}',
####          's4': u'${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'{{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[regėti]], [[girdėti]], [[jausti]], [[išgyventi]] [[miegant]]:\n" +
####                u"#* '''''Sapnuojas''' tolimos auksinės dienos.''\n" +
####                u"# {{p}} [[atrodyti]]:\n" +
####                u"#* ''Man '''sapnúojas''', kad tos mergaitės iš Alizavos.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~ant~${s1}', 's2': u'~ant~${s2}', 's3': u'~ant~${s3}',
####          's4': u'~ant~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ant-]]+ ',
####          'pozymis': u' {{t|[[žem.]]}}',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [u'permokėti'],
####          'reiksmes': u"# [[permokėti]], [[duoti]] viršaus:\n" +
####                u"#* ''Brangiai reik '''antmokė́ti''' perkant.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~ap~${s1}', 's2': u'~ap~${s2}', 's3': u'~ap~${s3}',
####          's4': u'~ap~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ap-]] + ',
####          'pozymis': u' {{r}}',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapne [[pamatyti]], [[patirti]].\n" +
####                u"#* '''''Apsapnaváu''' sapne pinigus.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~ap~~si~${s1}', 's2': u'~ap~~si~${s2}', 's3': u'~ap~~si~${s3}',
####          's4': u'~ap~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ap-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapne [[pamatyti]], [[patirti]].\n" +
####                u"#* ''Mamos mamai apsisapnãvo kur pinigai yra.''\n" +
####                u"# [[būti]] sapno paveiktam, sapną [[palaikyti]] tikrove.''\n" +
####                u"#* ''Argi tu '''apsisapnavai''', kad tai padirbai?.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~at~${s1}', 's2': u'~at~${s2}', 's3': u'~at~${s3}',
####          's4': u'~at~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[at-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# žr. [[nusapnuoti]]:\n" +
####                u"#* '''''Atsapnaváu''' taip, kaip viskas paskiau buvo .''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~a~~ti~${s1}', 's2': u'~a~~ti~${s2}', 's3': u'~a~~ti~${s3}',
####          's4': u'~a~~ti~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ati-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[sugriauti]] įsitikinimą, [[padaryti]], kad netikėtų:\n" +
####                u"#* ''Tamsta manęs '''neatitikinsi'''!''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~at~~si~${s1}', 's2': u'~at~~si~${s2}', 's3': u'~at~~si~${s3}',
####          's4': u'~at~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[at-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[sugriauti]] įsitikinimą, [[padaryti]], kad netikėtų:\n" +
####                u"#* ''Jis negalėjo taip lengvai '''atsitikinti''' tuo, kas tiek laiko sudarė visą jo gyvenimą.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~da~${s1}', 's2': u'~da~${s2}', 's3': u'~da~${s3}',
####          's4': u'~da~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[da-]] + ',
####          'pozymis': u' ${x}',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[primokėti]], [[pridėti]] viršaus:\n" +
####                u"#* ''Už tą daiktą teko jam dar tris litus '''damokėti'''.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~da~~si~${s1}', 's2': u'~da~~si~${s2}', 's3': u'~da~~si~${s3}',
####          's4': u'~da~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[da-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u' ${x}',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~į~${s1}', 's2': u'~į~${s2}', 's3': u'~į~${s3}',
##          's4': u'~į~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[į-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"# {{priež.}} [[įtikti]]:\n" +
##                u"#* '''''Įtìkink''' man raktą.''\n" +
##                u"# [[suteikti]] pagalbą, [[padėti]], [[paremti]], [[pasirūpinti]]:\n" +
##                u"#* ''Įleidžiu ką svetimą kur, '''įtikinu'''.''\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####          'List':[
####            {
####              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fai',
####               'g1': u'ai', 's1': u'${s1}~a~~m~','s2': u'${s1}~a~~m~',
####               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
####               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
####               'pozymis': u'',
####               'israiskos': [],
####               'sinonimai': [],
####               'reiksmes': u"# su į(si)tikinimu:\n" +
####                     u"#* ''Gamtos mokslinės propagandos uždavinys – teisingai ir '''įtikinamai''' išaiškinti visatos atsiradimo teoriją.''\n\n",
####               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####            },
####            {
####              'dalis': 'prv', 'tipas': '', 'form': u'fiai',
####               'g1': u'iai', 's1': u'${s1}~an~~č~','s2': u'${s1}~an~~č~',
####               's3': u'','s4': u'','s5': u'',
####               'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
####               'pozymis': u'',
####               'israiskos': [],
####               'sinonimai': [],
####               'reiksmes': u"# su į(si)tikinimu, [[įtikinant]]:\n" +
####                     u"#* ''Jis kalbėjo be mažiausio rūstybės ženklo, bet aiškiai ir '''įtikinančiai'''.''\n\n",
####               'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####            },
####          ],
##        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~į~~si~${s1}', 's2': u'~į~~si~${s2}', 's3': u'~į~~si~${s3}',
####          's4': u'~į~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[į-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# {{priež.}} [[įtikėti]]:\n" +
####                u"#* ''Aš tuo '''įsitìkinau'''.''\n" +
####                u"# labai [[pamėgti]] ką, [[įtikėti]], [[norėti]] ko:\n" +
####                u"#* '''''Įsitìkinęs''' lyg prūsas in spirgį.''\n" +
####                u"# [[įsidėmėti]]:\n" +
####                u"#* '''''Neįsitikina''' tų vardų.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~iš~${s1}', 's2': u'~iš~${s2}', 's3': u'~iš~${s3}',
####          's4': u'~iš~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[iš-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# kurį laiką [[sapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Visą naktį '''išsapnavaũ''' baisius sapnus.''\n" +
####                u"# [[baigti]] sapnuoti:\n" +
####                u"#* ''Vilkas atsakė: – Aš negaliu, da mano sapnas '''neišsapnuotas'''.''\n" +
####                u"# sapnuojant [[numatyti]]:\n" +
####                u"#* ''Aš ateities einu sutikti savo, kurią širdis lyg laimę '''išsapnavo'''.''\n" +
####                u"# {{p}} [[išgalvoti]], niekų [[prasimanyti]]:\n" +
####                u"#* ''Ką tu čia dabar būsi '''išsapnãvęs'''?!''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~iš~~si~${s1}', 's2': u'~iš~~si~${s2}', 's3': u'~iš~~si~${s3}',
####          's4': u'~iš~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[iš-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[išmiegoti]] naktį:\n" +
####                u"#* ''Jau kad prijojau žalią dvarelį, žaliam dvarely '''išsinakvojau'''.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~iš~${s1}', 's2': u'~pa~~iš~${s2}', 's3': u'~pa~~iš~${s3}',
####          's4': u'~pa~~iš~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[iš-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~nu~${s1}', 's2': u'~nu~${s2}', 's3': u'~nu~${s3}',
####          's4': u'~nu~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[nu-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapnuojant [[patirti]], [[numatyti]], kas įvyks:\n" +
####                u"#* ''Aš oro parmainą '''nusapnúoju''''\n" +
####                u"# [[susapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Ale tai aš '''nusapnavaũ''' gražiai Moniką su vaikais!''\n" +
####                u"# {{p}} [[nueiti]] apsnūdusiam:\n" +
####                u"#* ''Ir pas juos '''nusapnãvo'''.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~nu~~si~${s1}', 's2': u'~nu~~si~${s2}', 's3': u'~nu~~si~${s3}',
####          's4': u'~nu~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[nu-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapnuojant [[patirti]], [[numatyti]], kas įvyks:\n" +
####                u"#* ''Savo bėdą '''nusisapnavo'''.''\n" +
####                u"# [[susapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Ir pasitaikyk tu man '''nusisapnúot''' tokį sapną!''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~${s1}', 's2': u'~pa~${s2}', 's3': u'~pa~${s3}',
####          's4': u'~pa~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# tikrai, tvirtai [[pasakyti]], [[laiduoti]], [[užtikrinti]]:\n" +
####                u"#* ''Jis mus '''patìkino''', kad viskas bus gerai.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~si~${s3}',
####          's4': u'~pa~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[įsitikinti]]:\n" +
####                u"#* '''''Pasitikino''', jog niekas jam nieko pikta daryti nenori.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~pa~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~pa~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~pa~~si~${s3}',
####          's4': u'~pa~~pa~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[pa-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~par~${s1}', 's2': u'~par~${s2}', 's3': u'~par~${s3}',
####          's4': u'~par~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[par-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~per~${s1}', 's2': u'~per~${s2}', 's3': u'~per~${s3}',
####          's4': u'~per~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[per-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[paveikti]], kad persigalvotų, [[įtikinti]]:\n" +
####                u"#* ''Jaunuomenės ratelyje suūžė lyg avilyje: karštos širdys, jaunos galvos stengėsi '''pertikinti''' senį, kad jo nuomonė klaidinga.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~per~~si~${s1}', 's2': u'~per~~si~${s2}', 's3': u'~per~~si~${s3}',
####          's4': u'~per~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[per-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[paveikti]], kad persigalvotų, [[įtikinti]]:\n" +
####                u"#* ''Su laiku pats '''persitikinau''', jog mano veikalas buvo tikrai menkutis ir buvau jo išsižadėjęs.''\n" +
####                u"# iš naujo [[išsiaiškinti]]:\n" +
####                u"#* ''Negaliu '''persitikinti''', kaip buvo.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pra~${s1}', 's2': u'~pra~${s2}', 's3': u'~pra~${s3}',
####          's4': u'~pra~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pra-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# žr. [[pasapnuoti]]:\n" +
####                u"#* '''''Prasapnavaũ''', ir man tas daiktas neatpuolė.''\n" +
####                u"# [[praleisti]] laiką sapnuojant:\n" +
####                u"#* ''Šias dienas kaip sapnuote '''prasapnuojam'''.''\n" +
####                u"# {{p}} [[pražiopsoti]]:\n" +
####                u"#* ''Kurs čėsą '''prasapnuoja''' pjūties, tas amžinai gėdoj būt turės.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pra~~si~${s1}', 's2': u'~pra~~si~${s2}', 's3': u'~pra~~si~${s3}',
####          's4': u'~pra~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pra-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[praleisti]] laiką sapnuojant (kažką):\n" +
####                u"#* '''''Prasisapnavo''' visą naktį baisybės.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pri~${s1}', 's2': u'~pri~${s2}', 's3': u'~pri~${s3}',
####          's4': u'~pri~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pri-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[pamatyti]] sapne, [[susapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Kada jis ją trečią kartą '''prisapnãvo'''.''\n" +
####                u"# daug [[sapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Šiandien kiek aš '''prisapnavau'''!''\n" +
####                u"# {{p}} [[prikalbėti]] daug niekų, [[prifantazuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Na ir '''prisapnavo''' jis mums, o kokia iš to nauda?''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
##        {
##          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
##          'g1': u'ti', 's1': u'~pri~~si~${s1}', 's2': u'~pri~~si~${s2}', 's3': u'~pri~~si~${s3}',
##          's4': u'~pri~~si~${s4}', 's5': u'',
##          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pri-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
##          'pozymis': u'',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"# [[prisitaikyti]], [[prisiderinti]].\n\n",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
##        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'3a-ti-o-ė',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~pri~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~pri~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~pri~~si~${s3}',
####          's4': u'~pa~~pri~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[pri-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~su~${s1}', 's2': u'~su~${s2}', 's3': u'~su~${s3}',
####          's4': u'~su~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[su-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapne [[pamatyti]], [[regėti]]:\n" +
####                u"#* ''Tik užmigau ir '''susapnavau''', kad didelį baravyką miške radau.''\n" +
####                u"# iš sapno [[numatyti]]:\n" +
####                u"#* ''Orą tai aš '''susapnúoju''' – vis įsispėja.''\n" +
####                u"# {{p}} [[vaizduotė]]je [[sukurti]], [[sudaryti]], [[sufantazuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Daugumas Amerikoje neranda palaimos '''susapnuotosios'''.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~su~~si~${s1}', 's2': u'~su~~si~${s2}', 's3': u'~su~~si~${s3}',
####          's4': u'~su~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[su-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# sapne [[pamatyti]], [[regėti]]:\n" +
####                u"#* ''Per miegą taip '''susisapnuok'''!''\n" +
####                u"# žr. [[apsapnuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Gal tamsta buvai '''susisapnavęs''', gal per sapną vaikščiojai?.''\n" +
####                u"# {{p}} [[vaizduotė]]je [[sukurti]], [[sudaryti]], [[sufantazuoti]]:\n" +
####                u"#* ''Ką '''susisapnúoti'''.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'3a-ti-o-ė',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~su~~si~${s1}', 's2': u'~pa~~su~~si~${s2}', 's3': u'~pa~~su~~si~${s3}',
####          's4': u'~pa~~su~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[su-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': '', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~už~${s1}', 's2': u'~už~${s2}', 's3': u'~už~${s3}',
####          's4': u'~už~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[už-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# [[garantuoti]], [[laiduoti]]:\n" +
####                u"#* ''Kuris advokatas '''užtìkina''', kad laimės bylą, tas durnas.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~už~~si~${s1}', 's2': u'~už~~si~${s2}', 's3': u'~už~~si~${s3}',
####          's4': u'~už~~si~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[už-]] + {{sangrž.}} [[si-]] + ',
####          'pozymis': u'',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [],
####          'reiksmes': u"# ilgą laiką [[sapnuoti]], [[įsileisti]] [[sapnuoti]].\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
####        {
####          'dalis': 'vks', 'tipas': u'{{sangrž.}}', 'form': u'1a-ti-a-o',
####          'g1': u'ti', 's1': u'~pa~~už~${s1}', 's2': u'~pa~~už~${s2}', 's3': u'~pa~~už~${s3}',
####          's4': u'~pa~~už~${s4}', 's5': u'',
####          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[pa-]] + [[už-]] + ',
####          'pozymis': u' ${x}',
####          'israiskos': [],
####          'sinonimai': [u'atsilyginti', u'atsimokėti', u'apsimokėti', u'atpildyti|š', u'padengti', u'atpelnyti|x', u'premijuoti', u'kompensuoti'],
####          'reiksmes': u"# [[užmokėti]]:\n" +
####                u"#* '''''Paužmokė́jo''' jau až darbadienius.''\n\n",
####          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
####        },
##      ]
##    },
  ]
## Antra dalis
wordforms = {
  'vks' : {
    u'2a-ti-i-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-2a-ti-i-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}im", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}it", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}i', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-i-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}i]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-i-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}i]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-i-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}i]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-i-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}i]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-įs',
         'g1': u'įs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}i','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}i~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}i','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}int','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}~ji~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-jimas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'2a-ti-i-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}i', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'2a-ti-di-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-2a-ti-di-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}~di", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~dim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~di~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~dit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~di~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~d\u017eiu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}~di', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}~die', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-di-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}di]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-di-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}di]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-di-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}di]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-2a-ti-di-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}di]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-įs',
         'g1': u'įs', 's1': u'${s2}~d','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}~di','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}~da~~vo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}~di~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}~di','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s~','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}~ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}~dint','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}~ji~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-jimas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'2a-ti-di-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}di', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'3a-ti-o-dė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-3a-ti-o-dė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~d\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~dei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~džiau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~d\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~d\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~d\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~d\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ai', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}o', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-dė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}dė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-dė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}dė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-dė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}dė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-dė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}dė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-dęs',
         'g1': u'dęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}~dė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}~da~~vo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}o~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}~dė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}sim','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}~ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}~džius',
         's3': u'${s1}~da~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}~ji~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-jimas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'2a-ti-o-dė',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}dė',
        },
        ]
      },
    u'3a-ti-o-tė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-3a-ti-o-tė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~vo~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~tei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'~te~${s2}ai', 'f1${fs0}'),
        (u'~te~${s2}o', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-tęs',
         'g1': u'tęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si~','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}o~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}~\u010dius',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o',
         'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}y~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-ymas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'
        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'
        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė'
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'3a-ti-o-tė',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}tė',
        },
        ]
      },
    u'3a-ti-o-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-3a-ti-o-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ai', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}o', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-3a-ti-o-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}o]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs-iusi',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si~','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}o~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}ius',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}y~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-ymas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'3a-ti-o-ė',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}o', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-ti-a-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-ti-a-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        (u'${s1}~ti', 'f2${fs0}'),
        (u'${s2}a', 'f2${fs0}'),
        (u'${s3}ė', 'f2${fs0}'),
        (u'${s2}u', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}iau', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vau', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}siu', 'f1${fs0}'),  
        (u'${s2}i', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}ei', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vai', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~si', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vo', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}s', 'f1${fs0}'),
        (u'${s2}a~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}ė~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vo~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~si~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s2}am', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}ėm', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vom', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~sim', 'f1${fs0}'),
        (u'${s2}a~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}ė~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vo~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~si~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s2}at', 'f1${fs0}'),
        (u'${s3}ėt', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~da~~vot', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~sit', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~čiau', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~mė~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~mėm', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~mei', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~mė~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tum', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tu~~mėt', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~tų', 'f1${fs0}'), 
        (u'${s1}~ki~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~kim', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~ki', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~ki~~te', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}k', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}~kit', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-ti-a-ė',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-šti-a-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-šti-a-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}šti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}\u0161~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}u", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161im", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161i~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161it", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161i~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}\u0161~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-šti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}šti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-šti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}šti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-šti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}šti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-šti-a-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}šti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}š~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}šdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~ši','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}š','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}š~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ši~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}š','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}š~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}šti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}š~~da~~vus','s4': u'${s1}~šiant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}š~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}š~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}š~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-šti-a-ė',
          'g1': u'šti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}šti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-gti-ia-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-gti-ia-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}gti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}g~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}gs", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}i','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}g~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}g~~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gs','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}ia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gs','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}gti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}iant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}g~~da~~vus','s4': u'${s1}g~~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}g~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}g~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-gti-ia-ė',
          'g1': u'gti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-sti-ia-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-sti-ia-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}sti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}s~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}sk", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}i','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}s~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}sdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}ia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}sti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}iant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}s~~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-sti-ia-ė',
          'g1': u'sti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-sti-a-tė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-sti-a-tė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}sti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}s~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}sk", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~tei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}u", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}~t','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}s~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}sdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}sti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}~tus',
         's3': u'${s1}s~~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-sti-a-tė',
          'g1': u'sti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}tė',
        },
        ]
      },
    u'1a-ti-ia-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-ti-ia-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}i','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}ia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}iant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-ti-ia-ė',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-kti-ia-ė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-kti-ia-ė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}kti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}k~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}ia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}ia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}iau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}iu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}ks", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-ia-ė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}ia]]\n|pform2=[[${s3}ė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}i','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}k~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}kdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}k~~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}ks','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}ia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}ia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}ė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}ks','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}kti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}iant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}k~~da~~vus','s4': u'${s1}k~~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}k~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}k~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-kti-ia-ė',
          'g1': u'kti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}ia', 'fs3': u'${s3}ė',
        },
        ]
      },
    u'1a-sti-čia-tė' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-sti-čia-tė',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}sti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}s~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010dia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}sk", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~tei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~ti", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~t\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010diam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010dia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010diat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010dia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~\u010diu", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}čia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}tie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-čia-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}čia]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-čia-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}čia]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-čia-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}čia]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-čia-tė|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}čia]]\n|pform2=[[${s3}tė]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}~či','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}čia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}~t','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}s~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}sdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}~čia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}čia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}tė','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}sti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}~čiant','s2': u'${s3}~tus',
         's3': u'${s1}s~~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-sti-čia-tė',
          'g1': u'sti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}čia', 'fs3': u'${s3}tė',
        },
        ]
      },
    u'1a-ti-a-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-ti-a-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}ti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}u", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'{{etimologija-stub|lt}}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-ti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}ti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}davo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si~','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}ti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}','1a-ti-a-o'
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"${reiksmesimas}",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"${reiksmesojas}",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}ja','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"${reiksmesoja}",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s2}ė~~j','s2': u'',
          's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-ėjas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"${reiksmesejas}",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
          'g1': u'a', 's1': u'${s2}ė~~j','s2': u'',
          's3': u'${s2}a','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-ėja]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"${reiksmeseja}",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u'# priešingas veiksmas veiksmui: [[${s1}ti]].\n\n',
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'1a-sti-žia-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-sti-žia-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}sti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}s~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}sk", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eiam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eiat", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eia~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}\u017eiu", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}žia', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-žia-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}žia]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-žia-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}žia]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-žia-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}žia]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-žia-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}žia]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}~ži','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}žia','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}s~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}sdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}~žia~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}žia','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}sti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}~žiant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}s~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}~s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}~s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-sti-žia-o',
          'g1': u'sti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}žia', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'1a-kti-a-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-kti-a-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}kti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}k~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}ks", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}u", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-kti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}kti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}k~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}kdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}k~~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}ks','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}ks','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}kti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}k~~da~~vus','s4': u'${s1}k~~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}k~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}k~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}k~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-kti-a-o',
          'g1': u'kti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}kti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'1a-sti-a-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-sti-a-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}sti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}s~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}sk", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}s~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}u", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-sti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}sti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}s~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s~~da~~vo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}s','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}sti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}s~~da~~vus','s4': u'${s1}~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}s~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}s~','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}sti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s1}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s1}a','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-sti-a-o',
          'g1': u'sti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"# priešingas veiksmas veiksmui: [[${s1}sti]].\n\n",
          'fs1': u'${s1}sti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'1a-gti-a-o' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-gti-a-o',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}gti}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}g~~ti", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}a", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}o", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}ai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}am", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}at", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}a~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}au", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vai", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vom", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~da~~vo~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}gs", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~sim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~sit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~si~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tum", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~mei", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117m", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117t", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~tu~~m\u0117~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~t\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}g~~\u010diau", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}i", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}k", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kim", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kit", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}om", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}ot", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}o~~te", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}u", 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}a', 'f1${fs0}'),
        (u'te~${s2}ie', 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-gti-a-o|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}gti]]\n|pform1=[[${s2}a]]\n|pform2=[[${s3}o]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s2}','s2': u'[[es. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s3}','s2': u'[[būt. k. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ęs',
         'g1': u'ęs', 's1': u'${s1}g~~da~~v','s2': u'[[būt. d. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gdavo','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-ąs',
         'g1': u'ąs', 's1': u'${s1}g~~si','s2': u'[[būs. l.]] [[veik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gs','s4': u'tas, kuris','s5': u'ta, kuri',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s2}a~~m','s2': u'[[es. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s2}a','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~t','s2': u'[[būt. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~si~~m','s2': u'[[būs. l.]] [[neveik. dlv.]]',
         's3': u'${s1}gs','s4': u'tas, kurį','s5': u'ta, kurią',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'dlv', 'tipas': '', 'form': u'f-as',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~ti~~n','s2': u'[[reik.]] [[dlv.]]',
         's3': u'${s1}gti','s4': u'tas, dėl kurio reikia','s5': u'ta, dėl kurios reikia',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'pdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'', 's1': u'${s2}ant','s2': u'${s3}us',
         's3': u'${s1}g~~da~~vus','s4': u'${s1}g~~siant','s5': u'susijęs su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'psdlv', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'as', 's1': u'${s1}g~~da~~m','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'susijęs su veiksmu','s5': u'susijusi su veiksmu',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'bdn', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'te', 's1': u'${s1}~g','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {'dalis': 'siek', 'tipas': '', 'form': u'f',
         'g1': u'tų', 's1': u'${s1}~g','s2': u'',
         's3': u'','s4': u'','s5': u'',
         'fs0': u'', 'fs4': u'', 'fs5': u'',
         'pozymis': u'${pozymis}',
         'israiskos': [],
         'sinonimai': [],
         'reiksmes': u"",
         'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'},
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-as',
          'g1': u'as', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}ti','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imas]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-gti-ia-ė',
          'g1': u'gti', 's1': u'~ne~${s1}', 's2': u'~ne~${s2}', 's3': u'~ne~${s3}',
          's4': u'~ne~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    u'1a-tis-asi-osi' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltvks-1a-tis-asi-osi',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}tis}}',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~tis", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}~a~~si", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s2}~as", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~o~~si", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s3}~os", 'f2${fs0}'),
        ( u"~te~~si~${s2}a", 'f1${fs0}'),
        ( u"~te~~si~${s2}ie", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~ais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~ai~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~a~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~a~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~aus", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~au~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vai~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vaus", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vau~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vos", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~da~~vo~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~ies", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~ie~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~kis", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~ki~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~o~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s3}~o~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sies", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sie~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~sis", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~si~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siuos", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~siuo~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~meis", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mei~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mė~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tu~~mė~~tės", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tųs", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~tų~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~uos", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s2}~uo~~si", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~čiaus", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~čiau~~si", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-tis-asi-osi|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}tis]]\n|pform1=[[${s2}asi]]\n|pform2=[[${s3}osi]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-tis-asi-osi|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}tis]]\n|pform1=[[${s2}asi]]\n|pform2=[[${s3}osi]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-tis-asi-osi|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}tis]]\n|pform1=[[${s2}asi]]\n|pform2=[[${s3}osi]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Veiksmažodis\'\' ===\n'+
          u'{{ltvks|forma=f-1a-tis-asi-osi|dalis=${tipas}\n|bšakn=${s1}|eslšakn=${s2}|btklšakn=${s3}\n'+
          u'|pform=[[${s1}tis]]\n|pform1=[[${s2}asi]]\n|pform2=[[${s3}osi]]\n|dalyviai=t\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'${reiksmes}'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-1l-asis',
          'g1': u'asis', 's1': u'${s4}i~~m','s2': u'',
          's3': u'${s1}tis','s4': u'žr. veiksmas','s5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u' + [[-imasis]]', 'fs5': u'',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}tis', 'fs2': u'${s2}asi', 'fs3': u'${s3}osi'
        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-vyr-2l-as',
##          'g1': u'as', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s3}o','s4': u'tas, kuris','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-tojas]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
##        {  'dalis': 'dkt', 'tipas': '', 'form': u'f-mot-6l-a',
##          'g1': u'a', 's1': u'${s1}~to~~j','s2': u'',
##          's3': u'${s2}o','s4': u'ta, kuri','s5': u'',
##          'fs0': u'etiveik', 'fs4': u' + [[-toja]]', 'fs5': u'',
##          'pozymis': u'${pozymis}',
##          'israiskos': [],
##          'sinonimai': [],
##          'reiksmes': u"",
##          'fs1': u'${s1}gti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o'
##        },
        {
          'dalis': 'vks', 'tipas': '[[neig.]] ${tipas}', 'form': u'1a-ti-a-o',
          'g1': u'ti', 's1': u'~ne~~si~${s1}', 's2': u'~ne~~si~${s2}', 's3': u'~ne~~si~${s3}',
          's4': u'~ne~~si~${s4}', 's5': u'',
          'fs0': u'etiv', 'fs4': u'', 'fs5': u'[[ne-]] + ',
          'pozymis': u'${pozymis}',
          'israiskos': [],
          'sinonimai': [],
          'reiksmes': u"",
          'fs1': u'${s1}ti', 'fs2': u'${s2}a', 'fs3': u'${s3}o',
        },
        ]
      },
    },
  'dlv' : {
    u'f-ąs' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-ąs',
      'ref': u'',
      'forms' : [
        (u'${s1}ąs', 'f3${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tis', 'f3${fs0}'),
        (u'${s1}an~~ti', 'f4${fs0}'),
        (u'${s1}ą', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tys', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čios', 'f2${fs0}'),  
        (u'${s1}an~~čio', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čių', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiam', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiai', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čioms', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiom', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tiems', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tiem', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tį', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čius', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čią', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čias', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiu', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiais', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čia', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~mis', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čia~~me', 'f1${fs0}'),  
        (u'${s1}an~~čiuo~~se', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiuos', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~je', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čioj', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~se', 'f2${fs0}'),  
        (u'${s1}an~~ty~~sis', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tie~~ji', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~ji', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~sios', 'f2${fs0}'), 
        (u'${s1}an~~čio~~jo', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čių~~jų', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čia~~jam', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tie~~siems', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čia~~jai', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~sioms', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~tį~~jį', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiuo~~sius', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čią~~ją', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čią~~sias', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiuo~~ju', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiai~~siais', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čią~~ja', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~sio~~mis', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čia~~ja~~me', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čiuo~~siuo~~se', 'f1${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~jo~~je', 'f2${fs0}'),
        (u'${s1}an~~čio~~sio~~se', 'f2${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ąs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}antis]]\n|pformm=[[${s1}anti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ąs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}antis]]\n|pformm=[[${s1}anti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ąs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}antis]]\n|pformm=[[${s1}anti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ąs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}antis]]\n|pformm=[[${s1}anti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-ęs' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-ęs',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}\u0119s", 'f3${fs0}'),
          ( u"${s1}us", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sia", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siai~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sia~~jai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sia~~jam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sia~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sia~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sie~~ji", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sie~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~ji", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~jo", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~jo~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sio~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siu", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siuo~~ju", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siuo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~siuo~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0105~~j\u0105", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sy~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~s\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~s\u012f~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0119", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}usi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}usi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}usi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}usi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-ęs-iusi' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-ęs-iusi',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}\u0119s", 'f3${fs0}'),
          ( u"${s1}ius", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sia", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siai~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sia~~jai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sia~~jam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sia~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sia~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sie~~ji", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sie~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~ji", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~jo", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~jo~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sio~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siu", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siuo~~ju", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siuo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~siuo~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0105~~j\u0105", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~si\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~sy~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ius\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iu~~s\u012f~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0119", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs-iusi|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}iusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs-iusi|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}iusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs-iusi|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}iusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-ęs-iusi|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}ęs]]\n|pformm=[[${s1}iusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-dęs' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-dęs',
      'ref': u'',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~d\u0119s", 'f3${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eius", 'f4${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si", 'f4${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u0119", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siai", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siai~~siais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sia~~jai", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sia~~jam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sia~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sias", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sie~~ji", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siems", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sie~~siems", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~je", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~ji", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~jo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~jo~~je", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sioms", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sios", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~sioms", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~sios", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sio~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siuo~~ju", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siuo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~siuo~~sius", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sius", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0105", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0105~~j\u0105", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~si\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~sy~~sis", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~s\u012f", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~d\u017eiu~~s\u012f~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-dęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}dęs]]\n|pformm=[[${s1}džiusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-dęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}dęs]]\n|pformm=[[${s1}džiusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-dęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}dęs]]\n|pformm=[[${s1}džiusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-dęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}dęs]]\n|pformm=[[${s1}džiusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-tęs' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-tęs',
      'ref': u'',
      'forms' : [
        ( u"${s1}~t\u0119s", 'f3${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010dius", 'f4${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si", 'f4${fs0}'),
        ( u"${s1}~t\u0119", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sia", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siai", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siai~~siais", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sia~~jai", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sia~~jam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sia~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siam", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sia~~me", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sias", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sie~~ji", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siems", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sie~~siems", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~je", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~ji", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~jo", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~jo~~je", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sioms", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sios", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~sioms", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~sios", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sio~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siu", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siuo~~ju", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siuo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~siuo~~sius", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sius", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0105", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0105~~j\u0105", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~si\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~sy~~sis", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~s\u012f", 'f1${fs0}'),
        ( u"${s1}~\u010diu~~s\u012f~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-tęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}tęs]]\n|pformm=[[${s1}\u010diusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-tęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}tęs]]\n|pformm=[[${s1}\u010diusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-tęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}tęs]]\n|pformm=[[${s1}\u010diusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-tęs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}tęs]]\n|pformm=[[${s1}\u010diusi]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-as' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-as',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}as", 'f3${fs0}'),
          ( u"${s1}a", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}ai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ai~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}a~~jai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}a~~jam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}a~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}am", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}a~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}a~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}i", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ie~~ji", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}iems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ie~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~je", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~ji", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~jo", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~jo~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}oms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}os", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}u", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~ju", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}us", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~j\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-as|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-as|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-as|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-as|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-įs' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdlv-f-įs',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}\u012fs", 'f3${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~ti", 'f4${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tie~~ji", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tiem", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tiems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tie~~siems", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tis", 'f3${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~tys", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~ty~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~t\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~t\u012f~~j\u012f", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010da~~ja~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dia", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diai~~siais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dia~~jai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dia~~jam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diam", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dia~~me", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dioj", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~ji", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~jo", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~jo~~je", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~sio~~mis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~sioms", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~sios", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dio~~sio~~se", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diu", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diuo~~ju", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diuos", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diuo~~siuo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010diuo~~sius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010dius", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0105~~ja", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0105~~j\u0105", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0105~~sias", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}in~~\u010di\u0173~~j\u0173", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u012f", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-įs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}intis]]\n|pformm=[[${s1}inti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-įs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}intis]]\n|pformm=[[${s1}inti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f3': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-įs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}intis]]\n|pformm=[[${s1}inti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f4': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Dalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdlv|tipas=įvard|forma=f-įs|dalis=${s2}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}intis]]\n|pformm=[[${s1}inti]]\n|skiem=${words}}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'pdlv' : {
    u'f' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltpdlv',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s2}", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s3}", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s4}", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Padalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltpdlv|el=${s1}|bkl=${s2}|bdl=${s3}|bl=${s4}\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'psdlv' : {
    u'f' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltpsdlv',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}as", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}i", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}a", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}os", 'f2${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Pusdalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltpsdlv|vm=${s1}as|dm=${s1}i|vf=${s1}a|df=${s1}os\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${fs2}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Pusdalyvis\'\' ===\n'+
          u'{{ltpsdlv|vm=${s1}as|dm=${s1}i|vf=${s1}a|df=${s1}os\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s5} [[${fs2}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'bdn' : {
    u'f' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltbdn',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}~te", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}~ti~~nai", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Būdinys\'\' ===\n'+
          u'{{ltbdn|form1=${s1}te|form2=${s1}tinai\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'prv' : {
    u'fai' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltprv',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}ai", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s2}iau", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s2}iau~~siai", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Prieveiksmis\'\' ===\n'+
          u'{{ltprv|nl=${s1}ai|l1=${s1}iau|l3=${s1}iausiai\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'fiai' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltprv',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}iai", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s2}iau", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s2}iau~~siai", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Prieveiksmis\'\' ===\n'+
          u'{{ltprv|nl=${s1}iai|l1=${s1}iau|l3=${s1}iausiai\n'
          u'|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'siek' : {
    u'f' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltsiek',
      'ref': u'',
      'forms' : [
          ( u"${s1}~tų", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Siekinys\'\' ===\n'+
          u'{{ltsiek|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\' {{t|ryt.}}${pozymis}\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'wordsList': [
        ]
      },
    },
  'dkt' : {
    u'f-vyr-1l-as' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdkt',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}as|m}}',
      'forms' : [
          ( u"${s1}as", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ams", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}e", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ui", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}us", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n'+
          u'|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n'+
          u'|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'etiveik': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-vyr-2l-as' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdkt',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}as|m}}',
      'forms' : [
          ( u"${s1}as", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ais", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ams", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~je", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}au", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ui", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}us", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n'+
          u'|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-as\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}as]]\n'+
          u'|pformm=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'etiveik': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-vyr-2l-asis' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdkt',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}asis|m}}',
      'forms' : [
          ( u"${s1}a~~sis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai~~si", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}am~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}e~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ui~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173~~si", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-2l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-vyr-1l-asis' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdkt',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}asis|m}}',
      'forms' : [
          ( u"${s1}a~~sis", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai~~si", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}am~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}e~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}ui~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}uo~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}u~~sis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105~~si", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173~~si", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-vyr-1l-asis\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}asis]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        ]
      },
    u'f-mot-6l-a' : {
      'msg': u'Šablono įstatymas: ltdkt',
      'ref': u'{{t+|lt|${s1}a|f}}',
      'forms' : [
          ( u"${s1}a", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}os", 'f2${fs0}'),
          ( u"${s1}ai", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}as", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~je", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~mis", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}oms", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}o~~se", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0105", 'f1${fs0}'),
          ( u"${s1}\u0173", 'f1${fs0}'),
        ],
      'f1': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiv': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'f1etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n'+
          u'|pformv=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': True
        },
      'f2etiveik': {
        'title': u'== {{ltv}} ==',
        'text': u'=== \'\'Daiktavardis\'\' ===\n'+
          u'{{ltdkt|forma=f-mot-6l-a\n'
          u'|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}|šakn=${s1}\n'
          u'|pform=[[${s1}a]]\n'+
          u'|pformv=[[${s1}as]]\n|skiem=${words}\n}}\n\n'+
          u'\'\'\'[[${word}]]\'\'\'${pozymis}\n'+
          u'# ${s4} [[${s3}]]\n'+
          u'${reiksmes}\n'+
          u'==== Etimologija ====\n'+
          u'<= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}\n\n'+
          u'<br clear=all />\n${sinonimai}${antonimai}${isvestiniai}${israiskos}' +
          u'==== Vertimai ====\n\n' +
          u'${vertimai}' +
          u'{{trans-top|kalba=lt|vardas=${word}|tipas=}}\n' +
          u'{{trans-mid}}\n' +
          u'{{trans-bottom}}\n\n' +
          u'<br clear=all>\n----\n',
        'auto': False
        },
      'etiv': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'etiveik': u' <= ${fs5}[[${fs1}]], [[${fs2}]], [[${fs3}]]${fs4}',
      'wordsList': [
        ]
      },
    }
  }

def fixword ( fix ):
  fixes['word'] = fix
  fixes['nesusije'] = fix

#
# Load the user fixes file.

import config

try:
  execfile(config.datafilepath(config.base_dir, "user-fixes.py"))
except IOError:
  wikipedia.output(u"user-fixes.py")
  pass